Harley-Davidson® Gdańsk
ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk, Polska,
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

WYGRAJ WEEKEND Z MOTOCYKLEM HARLEY-DAVIDSON​®

ODWIEDŹ PARTNERÓW NASZEJ AKCJI. WYPEŁNIJ U NICH KUPON KONKURSOWY I DOKOŃCZ ZDANIE ,,DLA MNIE HARLEY TO..." JEŚLI TWOJA KREATYWNOŚĆ POWALI NAS NA KOLANA TO WŁAŚNIE TY SPĘDZISZ WEEKEND W SEZONIE 2016 NA NASZYM MOTOCYKLU.

KUPONY CZEKAJĄ NA CIEBIE W:

1. Galeria Toruń Plaza od 09.11.15 do 23.11.15
2. Restauracja Jedz Pij Tańcz Gdynia od 20.11.15 do 07.12.15

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem akcji jest Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Miałki Szlak 4/8, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 000056829, zwana dalej Organizatorem/Harley-Davidson® Gdańsk.

2. Wzięcie udziału w akcji
(wypełnienie kuponu, pisemnie
dokończenie zdania: ,,DLA MNIE HARLEY TO..." i wrzucenie go do urny konkursowej oznacza akceptację zasad konkursu, przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem)

II. Miejsce i czas trwania akcji promocyjnej

1. Akcja będzie przeprowadzona wśród klientów podmiotów partnerskich konkursu.

2. Aktualną listę partnerów konkursu Harley-Davidson® Gdańsk będzie podawać na swojej stronie www i profilu Facebook.

III. Zasady akcji

1. Uczestnikiem akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca
pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.

2. Aby wziąć udział w akcji należy dokończyć pisemnie na kuponie zdanie ,,DLA MNIE HARLEY TO...", a także wypełnić dane kontaktowe. Dokładnie wypełniony i podpisany kupon należy wrzucić do urny konkursowej. Każdy kupon musi być wypełniony w zakresie danych osobowych Uczestnika oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

3. Zwycięzcę konkursu wybierze komisja składająca się z pracowników salonu Harley-Davidson® Gdańsk.

4. Kryterium wyboru zwycięzcy będzie subiektywna ocena komisji, hasła zamieszczonego przez uczestnika konkursu na kuponie konkursowym, a będącego dokończeniem zdania: ,,Dla mnie Harley to..."

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 9 maja 2016.

6. Warunkiem uznania wygranej jest wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na kuponie.

7. Przystępując do akcji promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,

b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

c) posiada ważne prawo jazdy kategorii A – uprawniające do kierowania motocyklami

d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,

e) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem akcji,

f) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności Organizatora wysyłanych na adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego,

g) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora w uzyskania jednej z nagród w konkursie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w akcji określone w niniejszym regulaminie.

IV. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest kupon upoważniający do odbioru nagrody specjalnej w postaci motocykla Harley-Davidson® na Weekend. Weekend oznacza okres pomiędzy piątkiem od godz. 16:00, a najbliższym do niego poniedziałkiem do godz. 12:00. Termin realizacji nagrody należy uzgodnić wcześniej z salonem Harley-Davidson® Gdańsk i jest on
uzależniony od dostępności motocykli. Nagrodę należy zrealizować do 30.09.2016.

2. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów, kosztów paliwa.

3. Zwycięzca konkursu ma obowiązek w dniu, w którym otrzyma informację o wygranej potwierdzić, czy decyduje się odebrać
nagrodę. Zwycięzca nagrody podpisze oświadczenia, w których zaakceptuje warunki użyczenia pojazdu.

4.Dokładne informacje co do realizacji nagrody zostaną podane telefonicznie.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

V. Postanowienia końcowe

1. Spory odnoszące się do i
wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez
Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji akcji oraz promocji i marketingu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawienia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej
www.harley-davidson-gdansk.pl

4. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej
www.harley-davidson-gdansk.pl

5. Do wszelkich spraw związanych z akcją promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.

VI. Lista partnerów konkursu i terminy dostępności kuponów konkursowych:

1. Galeria Toruń Plaza od 09.11.15 do 23.11.15

2. Restauracja Jedz Pij Tańcz Gdynia od 20.11.15 do 07.12.15inline_zfa3b2eb23ae354a0e3dc624117db6d9_010c7c9ae4fc.jpg